TERMES I CONDICIONS D’ÚS APP NEUTRA

1. TERMES I CONDICIONS D’ÚS

Aquests Termes i Condicions d’Ús regulen les regles a què està subjecta la utilització de l’APP NIMBUS TELECOM S.L. (d’ara en endavant, NEUTRA).
La utilització de l’APP atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest document i a la Política de Privacitat i l’Avís Legal d’aquesta pàgina Web. L’Usuari hauria de llegir aquestes condicions cada vegada que utilitzi l’APP, ja que podrien ser modificades més endavant.

2. USUARIS AUTORITZATS

Únicament els Usuaris expressament autoritzats per NIMBUS TELECOM S.L. podran accedir a l’ús  de l’APP. Els Usuaris que no disposin d’autorització, no podran accedir a aquest contingut.  

3. CÀRRECS

Ets responsable del pagament de tots els costos o despeses en els que incorris com a resultat  d’us de l’Aplicació de NIMBUS TELECOM S.L., inclòs qualsevol càrrec de xarxa d’operador o  itinerància. Consulta amb el teu proveïdor de serveis els detalls al respecte. 

4.ESTADÍSTIQUES ANÒNIMES 

NIMBUS TELECOM S.L. es reserva el dret a realitzar un seguiment de la teva activitat a l’Aplicació  i a informar d’això als nostres proveïdors de serveis estadístics de tercers. Tot això de manera  anònima.

5.PROTECCIÓ DE LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL 

Volem ajudar-te a dur a terme totes les passes necessàries per a protegir la teva privacitat i  informació. Consulta la Política de Privacitat de NIMBUS TELECOM S.L. a la pàgina web  www.nimbustelecom.cat/es/politica-de-privacidad/ per a conèixer quin tipus d’informació  recopilem i les mesures que prenem per a protegir la teva informació personal.

6.ALTERACIONS DEL CONTINGUT 

Queda prohibit alterar o modificar cap part de l’APP o dels continguts de la mateixa, eludir,  desactivar o manipular de qualsevol altra manera (o tractar d’eludir, desactivar o manipular) les  funcions de seguretat o altres funcions del programa i utilitzar l’APP o els seus continguts per a  un fi comercial o publicitari. Queda prohibit l’ús de l’APP amb la finalitat de lesionar béns, drets  o interessos de NIMBUS TELECOM S.L. o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol  altre ús que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes  informàtics de NIMBUS TELECOM S.L. o de tercers. 

7.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

L’APP i els seus continguts (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, software, links,  continguts, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són  propietat de NIMBUS TELECOM S.L., no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel mer ús de l’APP.  L’Usuari haurà d’abstenir-se de:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar  públicament, transformar o modificar l’APP o els seus continguts, llevat dels  casos contemplats a la llei o expressament autoritzats per NIMBUS TELECOM  S.L. o pel titular d’aquests drets.  

b) Reproduir o copiar per a ús privat l’APP o els seus continguts, així com a  comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això  comporti la seva reproducció.  

c) Extraure o reutilitzar tot o part substancial dels continguts integrants de l’APP. 

8.LLICÈNCIA D’ÚS 

Amb subjecció a les condicions establertes a l‘apartat anterior, NIMBUS TELECOM S.L. concedeix  a l‘Usuari una llicència d’ús de l’APP, no exclusiva, gratuïta, per a ús personal, circumscrita al  territori nacional i amb caràcter indefinit. Aquesta llicència es concedeix també en els mateixos  termes pel que fa a les actualitzacions i millores que es realitzessin a l’aplicació. Aquestes  llicències d’ús podran ser revocades per NIMBUS TELECOM S.L. unilateralment en qualsevol moment, mitjançant la mera notificació a l’Usuari. 

9.VIRUS I MALWARE 

Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de  programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu. NIMBUS TELECOM S.L. no es  responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’ús de l’APP. Igualment, NIMBUS  TELECOM S.L. no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el  seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el  servei.

10.MODIFICACIÓ CONDICIONS D’ÚS 

IMPORTANT: Podem, sense que això suposi cap obligació amb tu, modificar aquestes Condicions  d’Ús sense avisar en qualsevol moment. Si continues utilitzant l’aplicació una vegada realitzada qualsevol modificació en aquestes Condicions d’Ús, aquella utilització continuada constituirà l’acceptació per la teva part de tals modificacions. Si no acceptes aquestes Condicions d’Ús ni  acceptes quedar subjecte a elles, no has d’utilitzar l’aplicació ni descarregar o utilitzar qualsevol software relacionat. L’ús que facis de l’aplicació queda sota la teva única responsabilitat. No  tenim responsabilitat alguna per l’eliminació o la incapacitat d’emmagatzemar o transmetre qualsevol contingut o altra informació mantinguda o transmesa per l’aplicació. No som  responsables de la precisió o la fiabilitat de qualsevol informació o consell transmesos a través  de l’aplicació. Podem, en qualsevol moment, limitar o interrompre el teu ús a la nostra única  discreció. Fins al màxim que permet la llei, en cap cas serem responsables per qualsevol pèrdua  o dany relacionats.

12.COMPROMÍS

L’Usuari es compromet a fer un ús correcte de l’APP, de conformitat amb la Llei, amb els presents  Termes i Condicions d’Ús i amb els altres reglaments i instruccions que, en el seu cas, poguessin  ser d’aplicació. L’Usuari respondrà front a NIMBUS TELECOM S.L. i front a tercers de qualssevol  danys o perjudicis que poguessin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions.  

12. FUR

Aquests Termes i Condicions d’Ús es regeixen íntegrament per la legislació espanyola. Per a la  resolució de qualsevol conflicte relatiu a la seva interpretació o aplicació, l’Usuari es sotmet  expressament a la jurisdicció dels tribunals de Girona (Espanya).

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a info@nimbustelecom.cat

× Necessita ajuda?