AVÍS LEGAL

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la  Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades: 

Denominació Social: NIMBUS TELECOM S.L. 

Domicili Social: C/ Tramuntana 99, 17411, Vidreres,Girona 

NIF:B55329643 

Telèfon: 972 850 155 

E-Mail: info@nimbustelecon.cat 

Web: www.nimbustelecom.cat 

Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita en el Registro Mercantil de Girona al Tom 691,  foli 1 secció 8, fulla GI-13491, Inscripció 1ª. 

1.- OBJECTE 

NIMBUS TELECOM S.L. (Des d’ara també el prestador) com responsable del lloc web, posa a  disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web  www.nimbustelecom.cat, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que  disposa la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE  o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions  d’ús del lloc web. 

A través del web, NIMBUS TELECOM S.L. facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents  serveis i continguts posats a disposició a través del web. 

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i  implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en  aquest avís legal, així com qualssevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació. 

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin  al web perquè aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar  qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l’obligació de pre avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació  al lloc web del prestador.

2.-CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web. 

La prestació dels serveis per part de NIMBUS TELECOM S.L. té caràcter gratuït per a tots els  usuaris.  

2.2. Registre d’Usuari. 

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels  Usuaris. Tot i així, NIMBUS TELECOM S.L. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia  complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma  expressament indicada en la pròpia secció del servei.

 

2.3. Veracitat de la informació. 

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. En aquests efectes, l’Usuari garanteix  l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis.  Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a NIMBUS TELECOM S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real.  En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i  dels perjudicis que causi al prestador o a tercers. 

2.4. Menors d’edat. 

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels  pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors  al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen  els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per  Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes  informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no  siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden  accedir els menors. 

2.5. Obligació de fer ús correcte del web. 

L’Usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com  a la moral i als bons costums. En aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb  finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma  puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips  informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip  informàtic del prestador. 

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre,  difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics,  dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol  classe de material que: 

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats  públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes  vigents; 

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o,  en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic; 

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de  sexe, raça, religió, creences, edat o condició; 

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de  les persones; 

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i  (f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial. 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada  al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un  tercer aliè. 

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir  el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no  descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin  causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin  impossible l’accés a la pàgina web. 

NIMBUS TELECOM S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i  perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat,  manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de  virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o  contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i  disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. 

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal  o indegut de la present pàgina web. 

4.- COOKIES  

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a  l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són  considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies  utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la  navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per  recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de  Cookies. 

5.- ENLLAÇOS (LINKS

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços  d’afiliats i / o de terceres webs. 

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d’informar o fer referència a productes i / o  serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels  tercers, NIMBUS TELECOM S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests  continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el  prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués  contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats  competents el contingut en qüestió. 

NIMBUS TELECOM S.L. tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel  prestador o per l’anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser  indexats per altres cercadors aliens a aquest web. 

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol  enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o

qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina  web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el  prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant  de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que  puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i  l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser  susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a  l’administrador del lloc web. 

Tanmateix, NIMBUS TELECOM S.L. l’informa que qualsevol relació contractual o  extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el  link proporcionat per aquest web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l’usuari i  l’anunciant i / o tercera persona i NIMBUS TELECOM S.L. no tindrà cap tipus de responsabilitat  sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i / o  relacions contractuals o extracontractuals dutes a terme entre l’usuari i els anunciants o tercers  contactades a través d’aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà  publicitari.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció  de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la  implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de  dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra  Política de Privacitat. 

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu: la programació, edició, compilació i  altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i /  o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari , disposa de la llicència o  autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben  degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. 

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,  distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del  prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un  incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web,  pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible  controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb  l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. 

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i  intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació  per part del mateix. 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de  propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de  les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se  sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes  derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a info@nimbustelecom.cat

× Necessita ajuda?