POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A APLICACIONS MÒBILS (APPS)

Data última actualització: 03/08/2020

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), NIMBUS TELECOM S.L. informa als usuaris de l’aplicació NEUTRA (d’ara en endavant, l’Aplicació), sobre el tractament de les dades personals, que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

NIMBUS TELECOM S.L., amb CIF B55329643 i domicili a efectes de notificacions a: C/ Tramuntana 99, 17411, Vidreres, Girona i inscrita al Registro Mercantil de Girona al Tom 691, foli 1 secció 8, fulla GI-13491, Inscripció 1ª. (a partir d’ara, el Responsable del Tractament), és l’entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels clients de l’Aplicació (d’ara en endavant, l’/els Usuari/s).

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

Per a procedir al registre, accés i posterior ús de l’Aplicació, l’Usuari haurà de facilitar – de manera voluntària -, dades de caràcter personal (essencialment, identificatives i de contacte), les quals seran incorporades a suports automatitzats titularitat de NIMBUS TELECOM S.L. La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i en el seu cas, eliminació, de les dades proporcionades pels Usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l’Aplicació, mantenir la relació de prestació de serveis i/o comercial amb l’Usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

3. LEGITIMACIÓ.

El tractament de les dades de l’Usuari, es realitza amb base al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’Usuari, posat a la seva disposició mitjançant la present política de privacitat, que haurà d’acceptar a través d’una clara acció afirmativa, marcant la casella corresponent. En cas que l‘Usuari no faciliti a NIMBUS TELECOM S.L. les seves dades, o ho faci de manera errònia o incompleta, no serà possible procedir a l’ús de l’Aplicació. Aquesta base jurídica legitima el tractament de les dades. Prèvia a la sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de l’Aplicació, es posaran a disposició de l’usuari els termes i condicions que regeixen aquesta Aplicació.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals proporcionades per l’Usuari, es conservaran en els sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l’Aplicació, i sempre que no sol·liciti la seva supressió. Amb l’objectiu de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys.

5. DESTINATARIS.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a NIMBUS TELECOM S.L., excepte per obligació legal o, en qualsevol cas, prèvia sol·licitud del consentiment de l’Usuari. D’una altra banda, NIMBUS TELECOM S.L. podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l‘Usuari, a tercers proveïdors de serveis, amb els que hagi subscrit acords d’encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per a prestar un servei en favor i per compte del Responsable.

6. RETENCIÓ DE DADES.

NIMBUS TELECOM S.L. informa a l’Usuari que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut de l’establert a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i tan sols podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així les requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, es farà en virtut del disposat per la normativa sobre protecció de dades personals, i sota el màxim respecte a la mateixa.

7. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ.

El Responsable del Tractament adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes. Si bé el Responsable, realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, tanmateix, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels Usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris, ja que les citades dades podrien haver sigut suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis facilitats o prestats a través de l’Aplicació, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades pel Responsable del Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’Usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’Usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Responsable.

8. DRETS DELS USUARIS.

NIMBUS TELECOM S.L. informa a l’Usuari que té a la seva disposició els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podrà exercir mitjançant petició dirigida al correu electrònic: info@nimbustelecon.cat. Així mateix, l’Usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, i a interposar reclamacions de drets front a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a info@nimbustelecom.cat

× Necessita ajuda?